Avtalevilkår

IKEA Kort

Avtalevilkår IKEA Kort

1. Avtalen gjelder
Avtalen gjelder utstedelse og bruk av betalingskort, heretter benevnt betalingskort. Kortutsteder og kredittgiver er Ikano Bank AB (publ), Norway Branch. Vilkår og øvrige betingelser finnes på www.ikeakort.no.

2. Spill og veddemål mv.
Betalingskortet (herunder kortnummeret) skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling.

3. Søknad og etablering av avtaleforholdet

Søknad om IKEA Kort gjøres elektronisk ved hjelp av mobil, nettbrett eller PC. Søknaden signeres med BankID. Den/de som signerer søknaden gir tillatelse til at det innhentes ytterligere opplysninger til behandling av søknaden (herunder kredittopplysninger). Søkeren aksepterer ved sin søknad de vilkår og betingelser som  fremgår av avtalevilkårene. Kortutsteder eller en representant for denne kan avslå søknaden blant annet på grunnlag av forutgående kredittvurdering. Ved etablering av kundeforholdet skal søkeren oppgi fullt navn, bostedsadresse og fødselsnummer. Før mottak av kortet må søkeren legitimere seg med BankID etc. og bekrefte at opplysningene som gis er riktige. Kortutsteder eller en representant for denne kan kontrollere opplysningene i søknaden. Dersom kontokreditten tilknyttet kontokortet ikke har vært benyttet på fem år kan kontoen slettes uten ytterligere varsel.

4. Priser og prisinformasjon
Informasjon om rente og andre kostnader ved å etablere, ha og bruke betalingskortet fremgår av kortutsteders gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Oppdaterte opplysninger finner du på kortutsteders hjemmeside. Ved endringer av rentesats, gebyrer og andre kostnader i tilknytning Betalingskortet, vil Kortholder normalt bli varslet skriftlig seks uker før endringen trer i kraft. Kortholder kan vederlagsfritt og når som helst i kredittavtalens løpetid kreve å få tilsendt en nedbetalingsplan eller, dersom det er avtalt avdragsfrihet, en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader

5. Utstedelse av betalingskort
Betalingskortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til, eller brukes av andre enn den det er utstedt til. Kortholder kan vederlagsfritt og når som helst i kredittavtalens løpetid kreve å få tilsendt en nedbetalingsplan eller, dersom det er avtalt avdragsfrihet, en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader.

6. Vern om kort
Kortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den det er utstedt til. Kortholder må selv påse at  uvedkommende ikke får kortet i hende. Kortholder må underrette banken eller bankens utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold etter at kortholder har fått kjennskap til eller mistanke om at betalingskortet er kommet bort. Etter at slik melding er gitt, vil banken hindre bruk av betalingskortet.

7. Beløpsgrenser mv.
Betalingskortet kan brukes innenfor avtalte beløpsgrenser for eksempel pr. belastning, pr. tidsperiode og totalt beløp (kredittgrense). Dersom forhold hos kortholder, sikkerhetsmessige forhold eller annen saklig grunn gjør det nødvendig kan Kortutsteder begrense betalingskortets bruksområde, senke innvilget kredittgrense, eller foreta endringer vedrørende sikkerhetsanordninger o.l. Kortutsteder skal snarest mulig underrette kortholder om slike endringer. Beløpsgrensene kan endres ensidig av kortutsteder basert på ny informasjon om kortholders økonomiske forhold herunder, men ikke begrenset til informasjon om kortholders betalingshistorikk, inntekts-, utgifts- og gjeldsforhold. Endring av beløpsgrenser kan også begrunnes i makroøkonomiske forhold, endrede rammebetingelser eller offentligrettslige krav. Kortholder underrettes om endringene. Kortholder kan reservere seg mot seg økning av kredittgrensen ved å kontakte kortutsteder. Kortholder har i søknadsprosessen valgt personlig PIN-kode på kortet. Koden er personlig og skal ikke utleveres til andre. Kortutsteder skal ha tilfredsstillende rutiner for utsendelse/utlevering av betalingskort og kode til kortholder. PIN-koden kan endres på Min Side.

8. Bruk av betalingskortet
Betalingskortet benyttes sammen med PIN-kode eller underskrift. Ved bruk av underskrift skal kortholder på anmodning fremlegge tilfredsstillende legitimasjon. Kortholder kan ikke stanse eller tilbakekalle en betalingstransaksjon jf. finansavtaleloven § 28 etter at kortholder har samtykket til transaksjonen.

9. Kvittering og egenkontroll

Kvitteringen som kortholder får ved bruk av betalingskortet bør oppbevares for senere kontroll mot transaksjonsoversikten. Kortholder må melde fra til kortutsteder snarest mulig og senest innen 13 måneder etter belastningstidspunktet, dersom opplysningene fra kortutsteder ikke er i samsvar med kortholders egne noteringer.

10. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent
Kortholder kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet for en betalingstransaksjon iverksatt av eller via betalingsmottakeren hvis kortholder kan påvise at kortholder ikke har autorisert det eksakte beløpet for betalingstransaksjonen.

11. Reklamasjon

Bestrider kortholder å ha ansvar for et transaksjonsbeløp etter reglene over, skal kortutsteder tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra tidspunktet transaksjonen ble registrert på betalingskortet, forutsatt at kortholder setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at kortholder ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet.

12. Kjøpsrettslige innsigelser– finansavtalelovens § 54 b
Dersom kortholder har kjøpsrettslige innsigelser (reklamasjoner) og pengekrav mot brukerstedet (selger) knyttet til varer eller tjenester betalt med betalingskortet, skal disse rettes direkte til brukerstedet. Så langt finansavtalelovens § 54 b kommer til anvendelse, kan kortholder i egenskap av forbruker i tillegg gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav overfor kortutsteder.

13. Bankens sperring av betalingskortet av sikkerhetsmessige årsaker mv.
Uavhengig av om banken har mottatt underretning fra, kan banken sperre betalingskortet dersom det foreligger saklige grunner, knyttet til betalingskortets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. Tilsvarende gjelder ved vesentlig forhøyet risiko for at kortholder ikke kan oppfylle sin forpliktelse. Banken skal varsle kortholder om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før betalingskortet sperres, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov, kan banken unnlate å gi slikt varsel.

 

14. Teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende
Kortutsteder er ansvarlig for kortholders tap dersom kortholders konto uberettiget er belastet som følge av teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende omstendigheter, herunder slike feil oppstått på brukerstedet.

15. Kortholders oppsigelse og heving av avtalen
Kortholder kan vederlagsfritt og med én måneds varsel si opp avtalen. Ved slik oppsigelse vil kortholder få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift for betalingstjenester.

16. Kortutsteders oppsigelse og heving av avtalen
Kortutsteder kan skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel. Ved slik oppsigelse skal kortholder få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift for tjenester. Avtalens vilkår for innbetaling av kortutsteders tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen. Kortutsteder kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kortholders side. Grunnen til hevingen skal opplyses.

17. Behandling av personopplysninger
Kontohaver samtykker i
- at de personopplysninger som gis i søknaden registreres og behandles av kortutsteder i overensstemmelse med reglene i personopplysningsloven og bestemmelsene i avtalevilkårene,
- at kortutsteder innhenter opplysninger om kontohaver fra andre kilder som for eksempel adresse- og distribusjonsvirksomheter og kredittopplysningsforetak, så vel i forbindelse med søknaden som senere under kundeforholdet, og
- at nevnte opplysninger blir utlevert til kortutsteders samarbeidspartnere for bruk som nærmere beskrevet nedenfor. Opplysningene vil bli benyttet til kortadministrasjon og til å foreta kontroll av kontohavers kredittverdighet ved behov. Opplysningene vil videre bli benyttet for utsendelse av markedsføringsmateriell i forbindelse med betalingskortet, og i forbindelse med markedsføring av andre produkter og/eller tjenester som nå eller senere markedsføres av kortutsteder eller kortutsteders samarbeidspartnere. Slik utsendelse kan skje ved elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, Min Side) eller pr. post. Kontohaver har innsynsrett i registrerte opplysninger og krav på retting av mangelfulle personopplysninger, samt rett til å tilbakekalle sitt samtykke på et hvilket som helst tidspunkt.

18. Tvisteløsning – Finansklagenemnda
Oppstår det tvist mellom kortholder og kortutsteder kan kortholder bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse når nemnda er kompetent i tvisten og kortholder har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Kortutsteder kan bringe inn for nemnda tvist om urettmessig belastning av kortkonto.

19. Vilkår for IKEA Kort
19.1 IKEA Kort kan benyttes ved kontohandel hos IKEA sine varehus i Norge. Kredittgrensen er minimum kr 2.500, maksimum kr 150.000. Kontohaver er Kortutsteder skyldig den til enhver tid benyttede kontokreditt med tillegg av renter og omkostninger.
19.2 Kontokreditten disponeres av kontohaver med et kontokort som må være påført kontohavers signatur (navneprøve) for å være gyldig. Kortutsteder forbeholder seg retten til å påføre kontokortet begrenset gyldighetstid når kontokortet utstedes eller fornyes. Kontokortet er Kortutsteders eiendom og skal på forlangende tilbakeleveres.
19.3 Kreditten kan kun benyttes av kontohaver. Ved belastninger på kontokreditten skal kontohaver underskrive kassakvitteringen. Kontohaver er kjent med at Kortutsteders samarbeidspartnere kan foreta kontroll av identitet/legitimasjon ved belastning av kontokreditten.
19.4 Kortutsteder har rett til å overdra sine rettigheter i h.t. kontokredittavtalen. Kontohaver samtykker i at Kortutsteder i slike tilfeller kan overføre alle registrerte opplysninger om kontohaver til den overtagende part, samt at Kortutsteder mottar opplysninger fra den overtagende part.
19.5 Betalingsbetingelser: Dersom betaling ikke skjer til rett tid i henhold til tilsendt faktura, kan kortutsteder sperre betalingskortet. Ved forsinkelse belastes forsinkelsesrenter og gebyrer etter inkassolovens bestemmelser. Opprettelse av kontokredittavtalen er gebyrfri. Første måned etter belastning er en rentefri fakturamåned, det vil kun bli belastet et fakturagebyr på kr 45 p.t. Ved kontantuttak påløper renter fra belastningsdato. Kontohaver er inneforstått med at det belastes månedsrenter med p.t. 1,58 % av det til enhver tid utestående beløp. I tillegg kommer et månedlig faktureringsgebyr på kr 45 ved saldo over kr 100. Ved saldo lik eller mindre enn kr 100 er det ikke faktureringsgebyr. Minste innbetaling er 3 % av utestående saldo avrundet oppad til nærmeste kr 50, og minimum kr 300 hver måned, eller hele saldoen om den er mindre. Har kontohaver oppfylt sine forpliktelser etter kontokredittavtalen og foretatt seks godkjente innbetalinger på rad, kan to betalingsfrie måneder – dog ikke påfølgende – benyttes per år. Renten for de betalingsfrie månedene belastes kontoen. Ved kontantuttak påløper renter fra belastningsdato. I tillegg belastes kontoen med et transaksjonsgebyr på kr 60 p.t. Ved manglende innbetaling belastes kontohaver med et påminnelsesgebyr som fastsettes av myndighetene, p.t. kr 70,-. Ved forsinket betaling beregnes høyeste lovlige forsinkelsesrente, eventuelt den til enhver tid effektive rente for IKEA Kort dersom denne er høyere. Dersom Kortutsteder sier opp kontokredittavtalen og oppsigelsen er forårsaket av at kontohaver har misligholdt sine forpliktelser, anvendes finansavtaleloven av 25.06.99 nr 46 § 52, som grunnlag for å kunne kreve hele gjelden betalt. For kunder med flere konti hos Kortutsteder og som havner i inkassostatus med en konto, forbeholder Kortutsteder seg retten til å stenge alle konti for videre bruk.

Nom rente 18,96 %. Eff. rente 20,10 %, 35 000 kr o/12 mnd. Totalt 38 627 kr.